Esenyurt Web Tasarım

Esenyurt Web Tasarım Hizmetleri

Istanbul location Esenyurt.svg Esenyurt Avrupa Yakası 335,316 43,12 22 - 7.776

Kıraç, Yakuplu, Avcılar ve Bahçeşehir'e bağlı mahallelerin derlenmesiyle 2008 yılında ilçe hâline getirilen Esenyurt önemli karayollarının birleştiği bir noktada yer alır. Batısında Büyükçekmece; doğusunda Avcılar; güneyinde Beylikdüzü; kuzeyinde Başakşehir ve Arnavutköy ile komşudur.

Esenyurt Web Tasarım Fiyatları

Esenyurt Web Tasarım

Esenyurt Web Tasarım

Esenyurt, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin semtlerinden biriyken, 2008 yılında Kıraç beldesi ile birleştirilerek ilçe olmuştur. Namık Kemal Mahallesi, Atatürk Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Çakmaklı Mahallesi, İncirtepe Mahallesi, Saadetdere Mahallesi, İnönü Mahallesi, Fatih Mahallesi, Örnek Mahallesi, Talatpaşa Mahallesi, Mehterçeşme Mahallesi, Pınar Mahallesi, Sanayii Mahallesi, Esenkent Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ardıçlıevler Mahallesi, Yenikent Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi ve Merkez Mahallesi olmak üzere yirmi mahalleden oluşmaktadır.

Esenyurt yerleşim yeri bütünü, Marmara bölgesinin Trakya alt bölgesinde, İstanbul Metropolitan alan sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu bölgenin doğusunda Küçükçekmece Gölü, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde Hoşdere köyü ve TEM Karayolu, güneyinde Firuzköy ve E-5 Karayolu bulunmaktadır.

Esenyurt Web Tasarım Fiyatları

İlçede 13 sağlık ocağı 1 devlet hastanesi 1 kızılay hastanesi ve 1.000.000. m² şehir parkı bulunmaktadır. İlçede güvenlik 1 haziran 2009 itibariyle polis teşkilatına geçmiştir. Emniyet müdürlüğü binası hazırlanmıştır.

Esenyurt'un yüzölçümü 2.770 hektardır ve 1989 yılında belediye olma niteliği kazanmıştır. Belediye teşkilatının kurulmasıyla bölgede bir hizmet atağı başlatılmıştır.

Esenyurt Web Tasarım

Esenyurt Web Tasarım

Nüfusun önemli bir kısmı Ardahan, Kars, başta olmak üzere Ağrı , Erzurum ve Artvin illerinden yoğun göç almıştır.


Tarihçe

19. yüzyılın başlarında Ekrem Ömer Paşa'ya ait çiftlik toprağında kurulan yerleşme, buranın hissedarlarından olan Eşkinozgillerden Eşkinoz adını almıştır.

1967'de de yerleşimin adı Esenyurt olarak değiştirilmiştir. Eşkinoz Çiftliği'nde çalışanların oluşturduğu yerli halka 1920-1938 yıllarında Romanya ve Bulgaristan'dan göçenlerin katılımı ve son yıllarda iç ve dış göçlerle (Bulgaristan, Almanya, Kars, ,Ardahan v.s.) gelen nüfus, etnik yapının bugünkü halini almasını sağlamıştır.

Esenyurt‘un kurucu belediye başkanı Doktor Gürbüz Çapan‘dır. Şu an belediye başkanlığı görevini Ak Parti grubundan Necmi Kadıoğlu sürdürmektedir. İlk yerleşim, Merkez Mahallesi'nde Köyiçi Mevkiinde oluşmuştur. Bugün hala bu alanda bulunan çingenelerin yaşadığı ve yerleşmenin en yoğun özelliklerini taşıyan Çingene Mahallesi ilk yerleşmenin çekirdek alanlarından biridir. 1920-1938 yıllarında bölgeye gelen Romanya ve Bulgaristan göçmenlerinin ikamet ettiği Merkez Mahallesi'nin kuzey kesiminde bulunan göçmen mahallesi de yerleşmenin en eski bölgesidir.

Esenyurt Web Tasarım

Esenyurt Web Tasarım

ESENYURT

Esenyurt
ESENYURT İdari Yapı : İstanbul Metropoliten alanı içerisinde yer alan Esenyurt İlçesi Doğusunda Küçükçekmece gölü ve yerleşkesi Batısında TEM – D.100 Bağlantı yolu, Büyükçekmece Belediyesi, Kuzeyinde Hoşdere-Kınalı-Trakya Otoyolu (E-6-TEM) güneyinde D-100 (E-5) Karayolu bulunmaktadır. E-5 karayolu ve TEM (E-6) otoyolunu bağlayan bir bağlantı yolu Esenyurt ilçesinin ortasından geçerek ikiye ayırmaktadır. Esenyurt ilçesi yaklaşık 4800 Hektar bir alanı kapsamaktadır. Esenyurt 1989 yılında Belediye olma tüzel kişiliği kazanmıştır. Esenyurt idari olarak Büyükçekmece ilçesine bağlı iken 10 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile birlikte ilk kademe belediyesi olmuş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlanmıştır.5747 sayılı ‘Büyükşehir sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun hükümlerinin 1. maddesi 22.fıkrasıyla Esenyurt ilçesi kurulmuştur.

Esenyurt Web Tasarım

Esenyurt Web Tasarım


Kanun 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun ekli 20. sayılı listede Esenyurt ilçe sınırları tespit edilmiştir. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra Esenyurdun sınırları genişlemiş ve Mahalle sayımız 20’ye ulaşmıştır.Listede Kıraç ilk kademe Belediyesine bağlı Merkez, Namık Kemal Mahalleleri, Çakmaklı TEM-D.100 bağlantı yolunun doğusu, Yakuplu ilk kademe Belediyesine bağlı Güzelyurt Mahalleleri, Avcılar İlçe Belediyesine bağlı Yeşilkent Mahallesinin D3 ila D100 bağlantı yolunun batısında kalan kısım, Bahçeşehir ilk kademe belediyesine bağlı 2.kısım Mahallesinin Hadımköy-Hoşdere, Esenyurt-Hadımköy yolun batısında ve Sanayi Mahallesinin kuzeyinde kalan kısmı Esenyurt ilçe sınırlarına katılmıştır. Esenyurt ilçesinin İstanbul Metropoliten planlama içerisinde 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli imar uygulama planı tamamlanmış, Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanarak uygulamaya başlanmıştır.

Esenyurt Web Tasarım

Esenyurt Web Tasarım


Kültür ve Tabiat Varlıkları: Esenyurt, Saadetdere Mahallesi, F21d24c3d Pafta, 1393 Ada 1 ve 2 nolu parseller üzerinde 0,61 hektar yüzölçümüne sahip 1.derece tarihi sit alanı yer almaktadır. Bu alanda Anıtlar Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda Bizans Döneminden kalan Saray kalıntılarının yer aldığı tespit edilmiştir.Bu bölümde Esenyurt’un konumu ve doğal yapı özellikleri başlıkları altında bölgenin topografik yapısı, jeolojik durumu, deprem durumu, iklim ve bitki örtüsü, akarsuları ve taşkın alanları ile enerji nakli hattı durumu değerlendirilmiştir.

Esenyurt Web Tasarım

Esenyurt Web Tasarım

Doğal Yapı: Yerleşme formunu etkileyen coğrafi, sosyal, ekonomik nedenlerin yanı sıra, doğal yapı özellikleri de yerleşmenin karakterini etkileyen faktörlerdir. Bu özellikler topografik ve jeolojik yapı ile ilçenin deprem durumundan oluşmaktadır.

Topografik Yapı: Arazinin topografyası ile yerleşmenin genel biçimi arasında sıkı bir ilişki vardır. Yerleşmenin konumlandığı arazinin düz ya da engebeli oluşu yerleşmedeki yolların geçirilmesini, toplanma mekanlarının yerlerini, yapıların zemine oturtulma tekniklerini ve şekillerini etkiler.Esenyurt yerleşik alanında ortalama eğilim %5-20 arasında değişim göstermektedir. Hoşdere Esenyurt yolunun doğusunda ve Akçaburgaz, Atatürk ve İstiklal mahallelerine doğru eğilim giderek artarak %20-31 arasında değişmekte, arazi yükselmektedir.Esenyurt

Esenyurt Web Tasarım

Esenyurt Web Tasarım


Jeolojik Durum: Esenyurt jeolojik yapısı incelendiğinde, en altta Gürpınar Formasyonu olarak adlandırılan yer yer kil taşı-silttaşı-çamur taşı ardalanmalı killi silt ve siltli killerden oluşan Üst Oligosen yaşlı birimi olduğu görülür. Bu litolojik birimin üzerinde sırasıyla; kaba çakıl ve kumdan oluşan Çukurçeşme Formasyonu, yeşil renkli killerden oluşan Göngören Formasyonu ve en üstte de genel olarak topografyanın düz olduğu yüksek kesimlerde gözlenen bol mactra fosil kavkı izli, kil ara seviyeli killi kireçtaşlarından oluşan Bakırköy Formasyonu bulunmaktadır. Ayrıca; dere yataklarında alüvyon yayılımı, değişik bölgelerde güncel dolgu malzemeleri ve heyelan karmaşığı izlenmektedir.Esenyurt Bölgesinde, 17 Ağustos 1999 depremi sonrası Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan 15 Ekim 1999 tarih ve 10 sayılı genelge doğrultusunda imar planlarının revizyonuna esas olacak jeolojik-jeofizik-jeoteknik etütleri yapılmıştır. Bu çalışma ile mevcut ve gelecekte yapılacak yapıları inşaat esnasında ve sonrasında etkileyebilecek zemin koşullarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Esenyurt Web Tasarım

Esenyurt Web Tasarım

Esenyurt Web Tasarım

Esenyurt Web Tasarım

Esenyurt Web Tasarım

Esenyurt Web Tasarım

Esenyurt Web Tasarım

Esenyurt Web Tasarım